The Earliest States of Eastern Europe
Tatjana Jackson Tatjana Jackson

Джаксон Татьяна Николаевна – д-р ист. наук, гл. науч. сотр. Института всеобщей истории РАН.

E-mail: Tatjana.Jackson@gmail.com

 

 

 

Articles